Regulaminy

Przeczytaj. To ważne.

Regulamin udziały w konferencji

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Misją konferencji CoderKids jest dostarczenie dzieciom bezpłatnej szansy nauki programowania w ramach zorganizowanych warsztatów i szkoleń, a także szerzenie idei pogłębiania i pielęgnacji tej wiedzy wśród nauczycieli i rodziców. Konferencja ma charakter jedno- lub dwudniowego spotkania we wcześniej ustalonych grupach wiekowych. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

ORGANIZACJA I PROGRAM ZAJĘĆ

Konferencja ma charakter jedno- lub dwudniowych warsztatów w podziale na odpowiednie grupy wiekowe. Lista zaplanowanych zajęć oraz ich czas trwania dostępne są w postaci agendy na stronie WWW wydarzenia https://coderkids.pl/ dla każdego wydarzenia osobno. W ramach zajęć dzieci poznają narzędzia informatyczne służące do nauki programowania.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Inspirator, os. Dębina 5/21, 61-450 Poznań, NIP: 7773251788, REGON: 361805110, KRS: 0000563645.

Dokładna data i miejsce konferencji podane są na stronie WWW odpowiedniej dla danego miasta, przy czym różne wydarzenia odbywające się w tym samym mieście mogą odbywać się w innym miejscu i czasie.

W trakcie zajęć dzieci wykonują ćwiczenia zgodnie z przygotowanym programem o coraz większym poziomie złożoności. Podczas zajęć dzieci mają dostęp do materiałów edukacyjnych przygotowanych przez prowadzących ćwiczenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu zajęć także po rozpoczęciu rejestracji na wydarzenie.

UCZESTNICY

Zajęcia są dedykowane dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno dziewczęta jak i chłopcy. W zależności od rodzaju zajęć, może być wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera oraz czytania i pisania. Więcej informacji znajduje się w opisie poszczególnych zajęć.

Zajęcia prowadzone są w grupach o określonej wielkości (w zależności od możliwości Organizatora, informacje o wielkości grup dostępne są na stronie wydarzenia dla każdego wydarzenia osobno), w związku z czym ilość osób jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń Organizatorowi przysługuje prawo odmowy uczestnictwa wybranym osobom.

Rejestracja na zajęcia możliwa jest wyłącznie przez formularz udostępniony na stronie WWW wydarzenia w danym mieście. Opiekun prawny uczestnika wypełniający formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest do podania wyłącznie prawdziwych danych swoich i dziecka. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa należy postępować zgodnie z instrukcją przesłaną w potwierdzeniu rejestracji.

POPULARYZACJA SPOTKAŃ

Podczas spotkań mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrania wideo dzieci uczestniczących w zajęciach. Celem takich działań jest wyłącznie popularyzacja idei nauki programowania w ramach wydarzenia CoderKids.

Uczestnictwo w spotkaniach oznacza zgodę uczestnika zajęć lub jego prawnego opiekuna do wykonywania zdjęć i nagrań wideo oraz ich publikowania przez Organizatora i Sponsorów. Wizerunek, głos i/lub wypowiedź mogą być wykorzystywane w opisanym wyżej materiale filmowym, w sieci multimedialnej i Internecie oraz w ramach usług telekomunikacyjnych.

Organizator zapewnia, że publikacja materiałów ma wyłącznie charakter promocyjny i służy popularyzacji spotkania CoderKids i marki sponsorów. Organizator zapewnia, że zdjęcia / nagrania nigdy nie będą publikowane wraz z danymi osobowymi jego uczestników.

WSPARCIE

Z uwagi na wolontariacki charakter spotkań mile widziana jest pomoc rodziców/opiekunów podczas zajęć. Szczególnie pożądana jest opieka nad ogólnym bezpieczeństwem dzieci. Wszelkich informacji o możliwym zakresie wsparcia udziela prowadzący. Zachęcamy również opiekunów do czynnego udziału w zajęciach. Wiedza zdobyta podczas warsztatów jest podstawą do wspólnej kontynuacji nauki w domu.

BEZPIECZEŃSTWO

Regulamin i zasady bezpieczeństwa opisane zostały w dokumencie “Regulamin bezpieczeństwa podczas konferencji”, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza jednoczesne zapoznanie się i akceptację regulaminu bezpieczeństwa.
Zachowanie uczestnika utrudniające prowadzenie zajęć lub stwarzające zagrożenie dla kogokolwiek z uczestników lub organizatorów, może skutkować zakazem uczestnictwa w pozostałych zajęciach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Odpowiedzialność organizatora za dzieci rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia zajęć, a kończy tuż po ich zakończeniu. Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dzięki uprzejmości instytucji, w której odbywa się wydarzenie.

Przeczytaj. To ważne.

Regulamin bezpieczeństwa podczas konferencji

REJESTRACJA

Dzieci są przyprowadzane na konferencję przez swoich opiekunów w godzinach podanych w agendzie wydarzenia przewidzianych na rejestrację uczestników. Obowiązuje zasada, że opiekunowie przebierają dziecko i wprowadzają do auli, gdzie rozpoczynają się zajęcia.

Każde dziecko wraz ze swoim opiekunem jest zobowiązane do rejestracji, podczas której otrzyma koszulkę konferencji CoderKids klasyfikującą je do danej grupy wiekowej. Dziecko otrzymuje także identyfikator ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Każde dziecko ma obowiązek noszenia koszulki oraz identyfikatora podczas trwania konferencji.

Opiekunowie dzieci, które mają alergie zaopatrują dzieci w posiłek na cały dzień. Posiłek odpowiednio zapakowany i opisany pozostawiają podczas rejestracji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODCZAS ZAJĘĆ

Dzieci przebywają pod opieką prelegentów wyłącznie w czasie trwania zajęć. Podczas przerw, tuż przed rozpoczęciem zajęć oraz zaraz po zakończeniu wszystkich zajęć pełną i wyłączną odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich prawni opiekunowie.

Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas zajęć wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku, w którym odbywa się konferencja. Dziecko przez cały czas jest opieką wolontariuszy wyłącznie w trakcie trwania zajęć i tylko w pomieszczeniach sali ćwiczeniowej.

W trakcie przerw wolontariusze organizują czas wolny dzieci, jednak jest to aktywność zastępcza, a odpowiedzialność za dzieci w trakcie przerw ponoszą ich opiekunowie.

Podczas przerwy obiadowej (wg agendy wydarzenia) poszczególne grupy odprowadzane są do stołówki przez wolontariuszy.

Poszczególne zajęcia mogą się odbywać w innych salach lub poza budynkiem (na dworze). Przemieszczanie się dzieci pomiędzy salami jest organizowane przez wolontariuszy. Przy przemieszczaniu się grupy pomiędzy salami dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.
Po rozpoczęciu przerwy dzieci opuszczają salę, która na czas przerwy jest zamykana przez opiekuna sali (prelegenta).

LECZENIE / SYTUACJE WYJĄTKOWE

W sytuacji zaistnienia wypadku na terenie przeznaczonym na konferencję, wolontariusz powiadamia natychmiast opiekunów dziecka i organizatorów konferencji, którzy podejmą stosowne do sytuacji działania.

Dzieci z objawami choroby zakaźnej, gorączką, katarem, kaszlem, biegunką, wymiotami, wysypką, nie mogą uczestniczyć w konferencji do czasu przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o doprowadzeniu leczenia poza stadium zagrażające zdrowiu innych dzieci.

Na terenie konferencji nie ma dostępu do sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ratowanie życia i zdrowia dzieci, u których wystąpiły niepożądane skutki działania leków i w związku z tym prelegenci oraz wolontariusze nie mogą podawać lekarstw na zalecenie opiekunów. Konsekwentnie nie mogą także w żadnym wypadku podawać dziecku żadnych leków, maści oraz płynów farmakologicznych.

Istnieje całkowity zakaz wnoszenia na imprezę broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych oraz innych przedmiotów zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników imprezy.

W trakcie trwania konferencji będzie dostęp do osoby udzielającej pomocy medycznej, która dysponuje podstawowymi środkami medycznymi. Osoba ta nie będzie mogła udzielić dziecku pomocy bez zgody rodziców, będzie jednak posiadała podstawowe wyposażenie medyczne (plastry, woda utleniona, bandaż oraz inne).

Share This